Idean tai tuotteen myyntikuntoon laittaminen – asiakaslähtöinen tuotteistaminen

Sisältö

Idean, tuotteen tai palvelun kaupallistamispaketti vahvaan myynnin kasvattamiseen. Projektissa käydään läpi yrityksen tuote tai palvelu, sen tuoma lisäarvo kohdeasiakassehmentille, myyntikanavat sekä -argumentit. Yrityksen henkilöstö perehdytetään asiakaslähtöiseen tuotesuunnitteluun sekä luodaan tarvittavat materiaalit markkinoinnin tueksi.

1. Tavoite

Tuote tai palvelu työstetään helposti markkinoitavaksi, myytäväksi ja ostettavaksi. Tuotteen lisäarvo ja tärkeimmät myyntiargumentit dokumentoidaan sekä markkinointiviestit määritetään. Yrityksen henkilöstö perehdytetään asiakaslähtöiseen tuotesuunnitteluun käytännönläheisesti workshop -työskentelyssä.

2.Toteutus

Projekti toteutetaan Lavangon vetämänä yhteistössä asiakkaan henkilöstön kanssa. Aloitus workshopissa käydään läpi tuotteen nykytilanne. Toisessa workshopissa jatketaan asiakaslähtöisen tuotesuunnittelun metodien mukaisesti tuotteen kaupallistamista. Kolmannessa workshopissa käydään läpi tuotteistamisdokumentit sekä sovitaan jatkotoimista.

3. Tulokset

Tuotteistamisessa määritellään ja dokumentoidaan seuraavat asiat:
– Tuotteen asiakassegmenttien määritys
– Tuotteen tuoma lisäarvo eri asiakassegmenteille
– Tuotemäärittely, ”1-pager ja 2-pager”
– Palvelun asiakaspolun määritys
– Jakelukanavat
– Markkinointistrategian luonti
– Markkinointiviestit
– Erottautuminen mahdollisista kilpailijoista
– Partnereiden sitouttaminen
– Rahoitusmahdollisuuksien kartoitus
– Tuotteen hinnoittelustrategia

Projektin kesto on 3-6 viikkoa.

Hinta €5000 (alv 0%)

Idean tai tuotteen tuotteistamisen käynnistäminen

Sisältö

Idea, tuote tai palvelu tuotteistetaan asiakaslähtöisesti. Projektissa määritetään tuotteen kohdeasiakassegmentit, tuotteen tuoma lisäarvo sekä potentiaaliset jakelukanavat. Näiden pohjalta luodaan markkinointistrategia sekä ydinviestit. Tavoitteena on tehdä tuote tai palvelu mahdollisimman houkuttelevaksi, erottautuvaksi sekä helposti ostettavaksi.

1. Tavoite

Tuote tai palvelu työstetään helposti markkinoitavaksi, myytäväksi ja ostettavaksi. Tuotteen lisäarvo ja tärkeimmät myyntiargumentit dokumentoidaan.

2.Toteutus

Projekti toteutetaan Lavangon vetämänä yhteistössä asiakkaan henkilöstön kanssa. Aloitus workshopissa käydään läpi tuotteen nykytilanne, jonka pohjalta Lavango työstää yhdessä sovitut parannukset ja materiaalit. Toisessa workshopissa käydään läpi tuotteistamisdokumentit sekä sovitaan jatkotoimista.

3. Tulokset

Tuotteistamisessa määritellään ja dokumentoidaan seuraavat asiat:
– Tuotteen asiakassegmenttien määritys
– Tuotteen tuoma lisäarvo eri asiakassegmenteille
– Palvelun asiakaspolun määritys
– Jakelukanavien kartoitus
– Markkinointistrategian luonti
– Erottautuminen mahdollisista kilpailijoista
– Rahoitusmahdollisuuksien kartoitus
– Tuotteen hinnoittelustrategia

Projektin kesto on 2-4 viikkoa.

Hinta €3000 (alv 0%)

Idean tai tuotteen myyntivalmiuden arviointi

Sisältö

Idean, tuotteen tai palvelun tuotteistamistilanne arvioidaan sekä luodaan kehittämissuunnitelma kaupallisen menestyksen maksimoimiseksi. Tavoitteena on nopeuttaa markkinoille pääsyä sekä varmistaa tuotteen asiakaslähtöisyys.

1. Tavoite

Tuotteen tai palvelun myyntivalmius ja kehittämissuositukset kartoitetaan

2.Toteutus

Projekti toteutetaan Lavangon vetämänä yhteistössä asiakkaan henkilöstön kanssa. Aloitus workshopissa käydään läpi tuotteen nykytilanne. Toisessa palaverissa käydään läpi lopputulokset.

3. Tulokset

Tuotteistamisessa analysoidaan seuraavat asiat:
– Tuotteen asiakassegmenttien määritys
– Tuotteen tuoma lisäarvo eri asiakassegmenteille
– Palvelun asiakaspolun määritys
– Jakelukanavat
– Markkinointistrategia
– Erottautuminen mahdollisista kilpailijoista
– Rahoitusmahdollisuuksien kartoitus
– Tuotteen hinnoittelustrategia

Projektin kesto on 1-2 viikkoa.

Hinta €1000 (alv 0%)

Viennin käynnistyspaketti

Sisältö

Viennin aloittamisen käynnistyspaketti. Projektissa käydään läpi yrityksen potentiaalisimmat vientituotteet, niiden lisäarvo kohdemarkkinoiden asiakkaille. Yrityksen strategia ja resurssisuunnitelmat päivitetään viennin vaatimusten mukaisiksi. Valitaan potentiaalisimmat vientimarkkinat ja selvitetään niiden potentiaali. Otetaan ensimmäiset asiakaskontaktit ja pyritään järjestämään tapaamisia markkinoilla.

Tavoite

1. Analysoidaan yrityksen nykytila
2. Kartoitetaan potentiaaliset vientituotteet ja niiden vientipotentiaali
3. Päivitetään yrityksen visio, missio ja strategia sekä liiketoimintasuunnitelma huomioiden vientimarkkinat

Toteutus

1. Yrityksen avainhenkilöiden haastattelut ja analyysi: asiakkaat, palvelut/tuote, markkinointi, myynti, jakelukanavat, talous, henkilöstö, tuotanto, verkostot, kilpailijat
2. Workshop ja ideapajat: nykyinen myynninrakenne ja visio tulevasta, vientimarkkinoiden kartoittaminen, valinta ja jatkoselvitykset
3. Vientipotentiaalin selvittäminen: selvitetään valitun tuotteen ja markkinan potentiaali ja kartoitetaan mahdolliset asiakkaat
4. Päivitetään yrityksen visio, missio ja strategia vastaamaan viennin käynnistämistä
5. Raportti toimenpiteistä: laaditaan raportti toteutetuista toimenpiteistä asiakkaalle

Tulokset

1. Laaditaan yrityksen nykytilan analyysi ja tunnistetaan kehitystoimenpiteet
2. Selvitetään potentiaalisimmat vientituotteet ja kohdemarkkinat sekä niiden mahdollisuudet
3. Päivitetty visio, missio, strategia
4. Suunnitelma viennin käynnistämiseksi
5. Potentiaalisten asiakkaiden kartoitus
6. Ensimmäiset yhteydenotot markkinalle

Projektin kesto on 4-8 viikkoa.

Hinta €5000 (alv 0%)

Vientitoiminnan käynnistäminen PK – ja startup yrityksille

Sisältö

Viennin aloittamista suunnittelevan yrityksen käynnistyspaketti. Projektissa käydään läpi yrityksen potentiaalisimmat vientituotteet, niiden lisäarvo kohdemarkkinoiden asiakkaille. Yrityksen strategia ja resurssisuunnitelmat päivitetään viennin vaatimusten mukaisiksi.

Tavoite

1. Analysoidaan yrityksen nykytila
2. Kartoitetaan potentiaaliset vientituotteet ja niiden vientipotentiaali
3. Päivitetään yrityksen visio, missio ja strategia sekä liiketoimintasuunnitelma huomioiden vientimarkkinat

Toteutus

1. Yrityksen avainhenkilöiden haastattelut ja analyysi: asiakkaat, palvelut/tuote, markkinointi, myynti, jakelukanavat, talous, henkilöstö, tuotanto, verkostot, kilpailijat
2. Workshop ja ideapajat: nykyinen myynninrakenne ja visio tulevasta, vientimarkkinoiden kartoittaminen, valinta ja jatkoselvitykset
3. Vientipotentiaalin selvittäminen: selvitetään valitun tuotteen ja markkinan potentiaali ja kartoitetaan mahdolliset asiakkaat
4. Päivitetään yrityksen visio, missio ja strategia vastaamaan viennin käynnistämistä
5. Raportti toimenpiteistä: laaditaan raportti toteutetuista toimenpiteistä asiakkaalle

Tulokset

1. Laaditaan yrityksen nykytilan analyysi ja tunnistetaan kehitystoimenpiteet
2. Selvitetään potentiaalisimmat vientituotteet ja kohdemarkkinat sekä niiden mahdollisuudet
3. Päivitetty visio, missio, strategia
4. Suunnitelma viennin käynnistämiseksi

Projektin kesto on 3-6 viikkoa.

Hinta €3000 (alv 0%)

Vientivalmiuksien kartoitus

Sisältö

Idean, tuotteen tai palvelun vientipotentiaalin arviointi sekä kehittämissuunnitelma viennin mahdollistamiseksi. Tavoitteena on nopeuttaa vientimarkkinoille pääsyä sekä varmistaa tuotteen asiakaslähtöisyys kohdemarkkinoilla.

1. Tavoite

Tuotteen tai palvelun vientivalmiudet ja kehittämissuositukset kartoitetaan

2.Toteutus

Projekti toteutetaan Lavangon vetämänä yhteistössä asiakkaan henkilöstön kanssa. Aloitus workshopissa käydään läpi tuotteen nykytilanne. Toisessa palaverissa käydään läpi lopputulokset.

3. Tulokset

Projektissa analysoidaan seuraavat asiat:
– Tuotteen asiakassegmenttien määritys valitulla vientimarkkinalla
– Tuotteen tuoma lisäarvo eri asiakassegmenteille
– Potentiaaliset jakelukanavat
– Markkinointistrategia
– Erottautuminen mahdollisista kilpailijoista
– Rahoitusmahdollisuuksien kartoitus
– Tuotteen hinnoittelustrategia

Projektin kesto on 1-2 viikkoa.

Hinta €1000 (alv 0%)