Idean tai tuotteen myyntikuntoon laittaminen – asiakaslähtöinen tuotteistaminen

Sisältö

Idean, tuotteen tai palvelun kaupallistamispaketti vahvaan myynnin kasvattamiseen. Projektissa käydään läpi yrityksen tuote tai palvelu, sen tuoma lisäarvo kohdeasiakassehmentille, myyntikanavat sekä -argumentit. Yrityksen henkilöstö perehdytetään asiakaslähtöiseen tuotesuunnitteluun sekä luodaan tarvittavat materiaalit markkinoinnin tueksi.

1. Tavoite

Tuote tai palvelu työstetään helposti markkinoitavaksi, myytäväksi ja ostettavaksi. Tuotteen lisäarvo ja tärkeimmät myyntiargumentit dokumentoidaan sekä markkinointiviestit määritetään. Yrityksen henkilöstö perehdytetään asiakaslähtöiseen tuotesuunnitteluun käytännönläheisesti workshop -työskentelyssä.

2.Toteutus

Projekti toteutetaan Lavangon vetämänä yhteistössä asiakkaan henkilöstön kanssa. Aloitus workshopissa käydään läpi tuotteen nykytilanne. Toisessa workshopissa jatketaan asiakaslähtöisen tuotesuunnittelun metodien mukaisesti tuotteen kaupallistamista. Kolmannessa workshopissa käydään läpi tuotteistamisdokumentit sekä sovitaan jatkotoimista.

3. Tulokset

Tuotteistamisessa määritellään ja dokumentoidaan seuraavat asiat:
– Tuotteen asiakassegmenttien määritys
– Tuotteen tuoma lisäarvo eri asiakassegmenteille
– Tuotemäärittely, ”1-pager ja 2-pager”
– Palvelun asiakaspolun määritys
– Jakelukanavat
– Markkinointistrategian luonti
– Markkinointiviestit
– Erottautuminen mahdollisista kilpailijoista
– Partnereiden sitouttaminen
– Rahoitusmahdollisuuksien kartoitus
– Tuotteen hinnoittelustrategia

Projektin kesto on 3-6 viikkoa.

Hinta €5000 (alv 0%)